Pszczoły proszą o pomoc

W ostatnich dekadach nastąpił w Europie drastyczny spadek liczebności pszczół i innych owadów zapylających. Wg. szacunków Polskiego Związku Pszczelarzy w ostatnich latach w Polsce wymarło ok. 20% rodzin pszczelich. Zjawisko to dotyczy również innych owadów zapylających m.in. trzmieli i pszczół samotnych. Wśród przyczyn tego stanu rzeczy wymienia się: zanik siedlisk roślin kwiatowych, nadmierne stosowanie pestycydów, mechanizacja prac polowych, likwidacja zróżnicowanego krajobrazu. Tymczasem pszczoły i inne owady zapylające zapylają 90% roślin i odgrywają kluczową rolę w rolnictwie, produkcji żywności i zachowaniu bioróżnorodności. Najwyższym bogactwem gatunkowym owadów cechuje się zróżnicowane środowisko wsi. Intensyfikacja rolnictwa i nieprzemyślane przekształcenia krajobrazu wiejskiego powodują zmniejszenie powierzchni terenów, które zapewniają miejsca bytowania owadom. Spadek liczebności pszczół miodnych zwraca uwagę na znaczenie dzikich zapylaczy w przyrodzie, które stanowią bufor zabezpieczający przed skutkami strat w pszczołach miodnych. Społeczności lokalne posiadają niską świadomość o skali problemu i często nie widzą związku pomiędzy intensyfikacją rolnictwa, a zmniejszeniem się populacji owadów zapylających i konsekwencjami dla stabilności ekosystemów i produkcji żywności.

Aby podnieść wiedzę mieszkańców wsi o zagrożeniach wynikających ze zmniejszania się populacji owadów zapylających i ich znaczenia dla bioróżnorodności oraz zaangażować społeczności lokalne w zachowanie siedlisk dla owadów zapylających na obszarach wiejskich, a także rozpocząć szeroką dyskusję społeczną stron zainteresowanych wypracowaniem rozwiązań dla ochrony populacji owadów zapylających Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” podjęła realizację projektu „Pszczoły proszą o pomoc - kampania na rzecz ochrony środowiska życia pszczół i innych owadów zapylających”

Kampania rozpoczęła się w maju 2014r. i potrwa do kwietnia 2016, a więc czas realizacji projektu to dwa lata. Zasięg działań projektu to 5 województw: Dolnośląskie, Opolskie, Śląskie, Świętokrzyskie oraz Lubuskie.

W ramach projektu zaplanowano podjęcie następujących działań:

1


Aby przybliżyć problem, promować działania prośrodowiskowe i dobre praktyki rolnicze mające korzystny wpływ na usługi w rolnictwie, a także umożliwić wymianę poglądów przedstawicieli różnych środowisk i ich integrację w celu podejmowania działań chroniących ekosystemy dla owadów zapylających zaplanowano organizację i przeprowadzenie 5 konferencji regionalnych pn. „Ochrona owadów zapylających warunkiem utrzymania ekosystemów i produkcji żywności”.Do udziału w konferencjach zostaną zaproszeni przedstawiciele samorządów gminnych, powiatowych i wojewódzkich, uczelni, organizacji pszczelarskich, lokalnych grup działania,organizacji pozarządowych, ośrodków doradztwa rolniczego,a takżedoradcy rolni, pasiecznicy.

2


Utworzenie 10 ścieżek edukacyjnych- modelowych stref nektarodajnych w krajobrazie wsi
, przeprowadzenie warsztatów planistycznych i wykonanie nasadzeń przez mieszkańców.
Pierwszym etapem realizacji tego działania jest przeprowadzenie dwóch warsztatów planistycznych w każdej z 10 miejscowości, spotkania te mają na celu podniesienie świadomości społecznej na temat znaczenia stref nektarodajnych dla populacji owadów zapylających, zastosowanie planowania partycypacyjnego oraz uzyskanie akceptacji społecznej dla zaplanowanych ścieżek edukacyjnych oraz udział mieszkańców w ich realizacji, ale przede wszystkim wypracowanie wspólnie z mieszkańcami koncepcji ścieżek edukacyjnych, tj. lokalizacji i doboru gatunków oraz założeń edukacyjnych.
Drugim etapem jest wykonanie 10 modelowych stref nektarodajnych. Po przygotowaniu przez eksperta wraz z zaangażowanymi mieszkańcami projektu nasadzeń, założeń i rekomendacji dla tworzenia siedlisk dla owadów, zakupieniu materiału nasadzeniowego, mieszkańcy wykonują nasadzenia oraz oznaczają miejsce nasadzeń tablicą edukacyjną.

3


Szkolenia dla edukatorów bioróżnorodności.
W ramach tego zadania zostanie przygotowanych 72 edukatorów bioróżnorodności. Będzie to grupa wyłoniona spośród chętnych przedstawicieli stowarzyszeń i grup przedstawicielskich mieszkańców wsi, doradców ośrodków doradztwa rolniczego, przedstawicieli organizacji pozarządowych,   osób prowadzących gospodarstwa pasieczne, nauczycieli. Każdy z 4 cykli szkoleniowych będzie się składał z części szkoleniowej stacjonarnej, oraz objazdu studialnego. Szkolenie ma na celu przygotowanie osób, które będą propagować wiedzę o znaczeniu owadów zapylających na obszarach wiejskich, które będą posiadały umiejętności edukowania mieszkańców obszarów wiejskich i prowadzenia lokalnych kampanii ukierunkowanych na ochronę środowiska życia owadów zapylających. Będzie to grupa liderów, którzy będą posiadali wiedzę w zakresie konwencji i programów dot. ochrony bioróżnorodności z uwzględnieniem szczebla UE, krajowego, wojewódzkiego i lokalnego oraz będą przygotowani do wpływania na zapisy dotyczące programów ochrony środowiska i planowania przestrzeni w aspekcie zachowania siedlisk dla owadów zapylających na poziomie lokalnym i gminnym.

4


Przenoszenie dobrych praktyk tworzenia stref nektarodajnych do innych rejonów
. Zadanie ma na celu podnoszenie wiedzy i edukację mieszkańców wsi, w tym rolników, w zakresie zachowania i tworzenia siedlisk bytowania i rozrodu owadów zapylających oraz wykorzystanie pokazowych stref nektarodajnych do edukacji społeczności lokalnych, a także tworzenia ofert edukacyjnych opartych o walory ekologiczne i pasiecznictwo. Do realizacji tego zadania zostaną zaproszone wsie z terenu 5 województw, na których realizowany jest projekt, a które są zainteresowane budowaniem aktywności wokół tego tematu. W każdej z 6 wybranych miejscowości odbędą się warsztaty,w trakcie których powstanie 6 założeń koncepcji ścieżek edukacyjnych opartych o strefę naktarodajną, które zostaną zrealizowane, nasadzone przez mieszkańców.

5


Promocja i informacja
. Powstała strona internetowa projektu www.pszczoly.ploraz profil projektu na Facebooku. Strony te poświęcone są szeroko pojętej tematyce znaczenia owadów zapylających dla bioróżnorodności oraz działaniom realizowanym w ramach projektu. Opracowano iwydano materiały informacyjno - edukacyjne dla odbiorców projektu – plakaty, broszury, zakładki.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!

 „Dla pszczół  - transgraniczna współpraca na rzecz zachowania siedlisk pszczół i dzikich owadów zapylających”

interreg ps

naglowek i stopka 01naglowek i stopka 02naglowek i stopka 03naglowek i stopka 04

 

Wybierz projekt
który Cię interesuje

PSZCZOLY logo 06

logo zadrzewienia 5 final

 

SlideBar